novela-exekucniho-radu_2019_navrhy-exekucni-komory - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Právo     Ekonomika     Politika     Gastronomie     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

NÁVRHY  EXEKUTORSKÉ  KOMORY
novelizace OSŘ/EŘ v roce 2019
(včetně statistiky počtu nově zahájených exekucí za rok 2018)
AKTUALITA ZE DNE 21.6.2019 (zdroj: stanovisko EK ČR)


Výhrady Exekutorské komory ČR k novele exekučního řádu

Exekutorská komora ČR má výhrady k chystané novele exekučního řádu. Varuje před zavedením tzv. „sněhuláka“ (koncentrace řízení) a také před novou povinností dlužníků hradit výdaje spojené s prováděním srážek ze mzdy. Tyto změny by celý exekuční proces prodloužily a prodražily dlužníkům.  

Tzv. „sněhulák“ funguje na principu jeden dlužník – jeden exekutor. Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí.

Kromě Exekutorské komory ČR se zavedením „sněhuláka“ nesouhlasí neziskové organizace ani odborná veřejnost. Exekutorská komora ČR dlouhodobě prosazuje zavedení principu místní příslušnosti, tzv. „teritoriality“, který ale novela exekučního řádu nezavádí.

Chystaná novela navíc rozděluje dlužníky na dvě skupiny zcela nesystematicky podle toho, zda je proti nim již exekuce vedena a je zapsána v neveřejném Rejstříku zahájených exekucí nebo nikoliv. Pro každou z obou skupin platí zcela odlišné pravidlo.

V případě první skupiny bude nadále věřiteli zachována svobodná volba exekutora. Tato volba nicméně dlužníka „přiková“ k vybranému exekutorovi, což následně nezmění dlužník ani jiní věřitelé – a to bez ohledu na kvalitu a stáří jejich pohledávek. U druhé skupiny taková volba zachována není a věřitel se bude muset podřídit pravidlům přidělování případů exekutorům, které jsou postaveny víceméně na geografickém kritériu, ovšem extrémně komplikovaným způsobem,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

Návrh je podle Exekutorské komory pro účastníky řízení matoucí a nepřehledný.

Pro justiční orgány a exekutory je v praxi složitý a bude výrazně zatěžující nákladově i organizačně. To vše povede k prodloužení a prodražení vymáhání práva a k posílení největších exekutorských úřadů v zemi.

Dalším problematickým bodem jsou náklady spojené se srážkou ze mzdy, které nyní hradí zaměstnavatel. Ten už nyní má právo si tyto náklady uplatnit v probíhajícím exekučním řízení.  Nově by ale měly jít na vrub dlužníka. V průběhu exekuce by tato situace zcela zjevně vedla k výrazným komplikacím a celý proces by se prodloužil a zdražil.  

Když například povinný musí uhradit dluh ve výši 10 000 Kč a má stanovenou měsíční srážku ve výši 1 000 Kč, tak z ní věřitel dostane jen 950 Kč a zbylých 50 Kč získá zaměstnavatel. Celý proces exekuce se tak zbytečně prodlouží a prodraží dlužníkům. Navíc je rozdíl mezi živnostníkem a velkou společností, které žádné zásadní náklady při provádění srážek ze mzdy nevznikají. V některých případech tedy paradoxně dojde k tomu, že plátce mzdy vydělá na tom, že provádí srážky ze mzdy,“ uvádí viceprezident Exekutorské komory Mgr. Jan Mlynarčík.

Nárok zaměstnavatele, jako plátce mzdy, by měl absolutně nejvýhodnější pozici. Dostal by se před ostatní věřitele, kteří museli žalovat své pohledávky u soudu. Méně by se vymohlo například na výživném, na náhradách škod a na pohledávkách státu na daních, sociálním a zdravotním pojištění. Tímto by se exekuce protahovala, zdražila a znevýhodnila jak věřitele, tak i dlužníky.

VIDEO: Michal Koudelka, QUICK7


Tisková konference (TK) ze dne 12. 2. 2019 reagovala na přerušení novelizačního procesu OSŘ/EŘ Legislativní radou vlády ČR dne 7.2.2019.

Exekutorská komora (EK) přednesla vlastní legislativní návrh (vize) týkající se, dle jejího názoru, na zlepšení fungování exekučního řízení.

Prezident EK JUDr. Vladimír Plášil se vyjádřil pochvalně ke spolupráci se současným vedením ministerstva spravedlnosti. Zdůraznil, že EK je připravena aktivně spolupracovat s ministerstvem na novelizacích exekučního řádu (EŘ) a občanského soudního řádu (OSŘ).

Dle prezidenta EK prošel EŘ od roku 2001 celkem 45 novelizacemi.

Dr. Plášil zmínil případné povinné spojování exekucí - tzn. spojení by měl v dikci první exekutor, který s dlužníkem začal první exekuční řízení vést. Jde tedy o případ, kdy dlužník má nařízeno více exekucí (má několik na sobě nezávislých dluhů), které řeší více exekutorů. S tímto principem EK nesouhlasí a nepředpokládá, že by v budoucnu tento návrh "prošel v parlamentu".

Zároveň dr. Plášil podporuje fungování "soukromých exekutorů" a nepřiklání se k variantě zavedení "státních exekutorů". V této souvislosti argumentuje např. finančními důvody, kdy státní exekutor by byl další složkou zatěžující veřejné finance v podobě platu exekutora a jeho zaměstnanců.

Mgr. Martin Tunkl (člen prezidia) se zaměřil na problematiku "dluhové pasti". Dlužník (tj. osoba zákonem definována jako "Povinná"), vedle vlastního dluhu - jistiny, musí uhradit i "příslušenství" (tj. úroky z prodlení a smluvní úroky, a dále náklady na uplatnění pohledávky). EK navrhuje např. to, aby se dlužné splátky "ze zákona" nejprve započítaly na jistinu. Dnes si dlužník může vybrat - pokud dlužník nejprve splácí příslušenství, pak dluh (= jistina) neklesá a stále se úročí. Jestliže si dnes dlužník nevybere variantu úhrady, automaticky se postupně uhrazuje nejprve nejstarší příslušenství pohledávky - tj. nesnižuje se dluh - tedy zmíněná vlastní jistina!

Zároveň EK navrhuje, aby v určitý okamžik (který by se ještě detailně později specifikoval) se zastavilo též neúměrné navyšování příslušenství k dluhu.

Dle EK až 70 % písemností, které zasílá exekutor, se k dlužníkovi vůbec nedostane, protože dlužník si písemnosti na poště nevyzvedne. EK navrhuje zavedení datových schránek a/nebo centrální úřední desky.

JUDr. Vendula Flajšhansová (členka prezidia) se vyjádřila k marnému uplynutí lhůty (tj. vypršení lhůty, aniž by v ní došlo ke splnění toho, co bylo požadováno - tzn. úhrada dluhu a jeho příslušenství) a následnému rychlému zastavení exekučního řízení. Jde tedy o zjednodušení zastavení exekučního řízení v případě, že dlužník nemá žádný majetek - např. formou pouhého "oznámení o ukončení exekuce".

Mgr. Jan Mlynarčík (viceprezident) se zaměřil na problematiku srážky ze mzdy a její zjednodušení. Zrušilo by se, dle EK, tzv. přednostní právo a ponechalo by se pouze výživné (viz. videopříspěvek).

Jak vyplývá z předloženého legislativního návrhu EK, uvažuje se o tom, že by se nynější inkasní agentury zcela "vyřadily" z exekučního procesu. Pouze exekutoři by v budoucnu prováděli vlastní inkasní činnost.

JUDr. Jitka Wolfová (členka prezidia) v závěru TK sdělila, že EK prosazuje "místní příslušnost" exekutora.


Autor: Michal Koudelka
Exekutorská komora ČR podporuje princip místní příslušnosti (teritoriality) soudních exekutorů a odmítá tzv. superexekuce – tedy koncentraci exekučního řízení, vedených proti témuž dlužníkovi u jednoho exekutora. „Postrádám vysvětlení, zda soustředění více exekucí u exekutora, u něhož exekuce byla zahájena jako u prvého (což je okolnost zcela nahodilá) je vhodným řešením a proč? V takovém případě se může jednat o exekutora nejvíce vzdáleného dlužníkovi, resp. z jiných objektivních důvodů nezpůsobilého tuto agendu, představovanou masou exekučních věcí, převzít,“ říká prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M a upozorňuje, že by došlo k vytvoření procesně náročných postupů (mimochodem výrazně zatěžujících i jednotlivé exekuční soudy), pro určení toho, který exekutor nadále povede exekuční řízení, tedy ten, u kterého bylo zahájeno první exekuční řízení. Připravuje se procesně velmi složitý postup pro zjišťování rozhodných skutečností pro určení příslušného exekutora. Namísto zlevnění a zjednodušení exekučního řízení zavedením principu místní příslušnosti, by naopak hrozily zvýšené náklady účastníků exekučního řízení, které by se logicky promítly do nákladů exekutorů, dlužníků i věřitelů. Typicky například v případě, že první exekuční řízení proti dlužníkovi z Chebu bude zahájeno v Opavě, což nebudou rozhodně ojedinělé případy. Otevírá se zde i prostor pro šikanózní zneužití výkonu práva věřiteli. Mobiliární exekuce prováděná exekutorem z Opavy v bydlišti dlužníka v Chebu bude nejen časově náročnější ale i dražší.

Naproti tomu při zavedení místní příslušnosti krajského formátu v obvodu sídla příslušného krajského soudu – takzvané teritoriality, by došlo ke zkrácení vzdálenosti od exekutora k povinnému, ke snížení nákladů na cestovné a dopravu a umožnila by snazší komunikaci. Soudní exekutoři by o zakázky nesoutěžili jako doposud, a tím by byla zajištěna jejich větší nestrannost. S argumentem, že by poklesla úspěšnost vymáhání pohledávek, prezidium Exekutorské komory nesouhlasí: „Soudní exekutoři by nadále financovali z vymožených prostředků chod svých úřadů, takže motivace k úspěšnému vymáhání by zůstala zachována.

Soudní exekutoři v Evropě

Soukromí soudní exekutoři v Evropě fungují v naprosté většině států, konkrétně v Albánii, Belgii, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Estonsku, Francii (zde nepřetržitě od 14. století), Kosovu, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Makedonii, Moldavsku, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, Skotsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a Švýcarsku. Z významných zemí v jiných světadílech bych chtěl uvést, že soukromí soudní exekutoři působí například v takových demokratických a právních státech, jakými jsou Spojené státy americké a Kanada, ale i v mnoha dalších.


Zdroj: Exekutorská komora


Počet nově zahájených exekucí v ČR byl v loňském roce 505 120, což je oproti roku 2017 pokles o 106 445.

„Loni jsem říkal, že v ideálním případě bychom se již brzy mohli dočkat zlomu, kdy začne docházet k postupnému úbytku exekučních řízení. A po údajích z roku 2018 jsem přesvědčen, že se k tomu skutečně blížíme,“ komentuje prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil LL.M. „Očekáváme, že trend klesajícího počtu nových exekucí, ale i celkového počtu exekucí bude v následujícím roce pokračovat. Hlavními faktory jsou vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která začnou být účinná v tomto roce,“ dodává prezident JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

Na klesajícím počtu nových exekucí se projevuje několik faktorů. Některé jsou výsledkem legislativních změn, sem patří například změna zákona o spotřebitelském úvěru, změna advokátního tarifu nebo možnost spojování exekucí od roku 2013, nepopiratelný podíl má ekonomická konjunktura posledních let.

K největšímu poklesu počtu nových exekucí došlo ve srovnání s rokem 2017 v obvodu krajského soudu v Brně (- 26 %) a městského soudu v Praze (- 25 %).

Nejmenší pokles byl naopak zaznamenán v kraji Jihočeském (- 9 %). Ve všech krajích však evidujeme pokles nových exekucí.  Pokles zaznamenaly i dva obvody, které jsou nejvíce postiženy exekucemi, a to Severočeský, a Severomoravský kraj. Oba shodně zaznamenaly pokles nově zahájených exekucí o 13 %. „Klesající trend nově zahájených exekucí je ve všech krajích a okresech. Celkově došlo v České republice k 17 % poklesu nově zahájených exekucí“ doplňuje viceprezident EK ČR, Mgr. Jan Mlynarčík.

Na úrovní obvodů jednotlivých okresních soudů došlo k nárůstu počtu exekucí pouze v Semilech (+ 3%) a Teplicích (+1%), v ostatních obvodech došlo meziročně k poklesu, z toho nejvíce v obvodu Brno – město (- 33%) a Brno – venkov (- 31%).

Exekutorská komora také v předchozím období sledovala počty vedených exekucí v jednotlivých obvodech okresních soudů v přepočtu na 1 000 obyvatel. V roce 2018 bylo nejvíce exekucí na 1 000 obyvatel vedeno v Ústí nad Labem (121 exekucí, o rok dříve to bylo 155 exekucí), v Teplicích (106) a Chomutově (105). Nejméně vedených exekucí v přepočtu na počet obyvatel bylo zahajováno v obvodech okresních soudů v Brně, Žďáru nad Sázavou a Praha východ.


Zdroj: Exekutorská komora ČR, výběr z TZ ze dne 7.3.2019vloženo: 12.2.2019,  poslední aktualizace stránky: 21.06.2019

Návrat na obsah